Hot News :

สภาพทั่วไป

      องค์การการบริหารส่วนตำบลตบหู ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2537 ต่อมาได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540, องค์การการบริหารส่วนตำบลตบหู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอเดชอุดม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ประมาณ 32 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู มีเนื้อที่ ทั้งหมด ประมาณ 69,750ไร่ หรือ ประมาณ 111.6 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกลาง และ ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนสวรรค อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนสมบรูณ์ และ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหู มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,562 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 12,284 คน แยกเป็น ชาย 6,284 คน หญิง 6,000 คน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านโพธิ์ไทร 290 283 160
2 บ้านโนนแคน 267 265 143
3 บ้านโพนดวน 303 330 265
4 บ้านพันโต 117 106 172
5 บ้านโนนแก้ง 414 391 275
6 บ้านโนนกาเร็น 369 312 231
7 บ้านไผ่ 114 123 165
8 บ้านคำสำราญ 192 197 160
9 บ้านเสาเล้า 344 309 318
10 บ้านสองคอน 275 242 204
11 บ้านคำตาว 209 189 163
12 บ้านโนนแสนสุข 211 191 156
13 บ้านโนนเกษม 357 333 196
14 บ้านไทยบุญมี 320 323 211
15 บ้านโนนสนาม 485 470 260
16 บ้านโพธิ์ไทร 308 268 185
17 บ้านคำสำราญ 244 230 166
18 บ้านสองคอน 216 210 150
19 บ้านโนนแคน 423 425 228
20 บ้านโนนเจริญ 282 279 345
21 โนนสักทอง 219 197 152
22 โพนดวน 325 327 257

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561)

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหู มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 เมตร ป่าไม้มีสภาพสมบูรณ์ชาวบ้านได้อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนระดับตำบล โดยมีแม่น้ำลำโดมใหญ่ และลำน้ำซอม เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านมี ลักษณะผิวดินเป็นดินร่วนปนทราย

 1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย ลักษณะดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่างๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกัน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผักสวนครัว
 2. ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทราย ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี จึงใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ฝ้าย ข้าว ถั่วเขียว และพืชสวนครัวต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน และมักจะปรากฏเสมอว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีและในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปีอาจเกินภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนภูมิภาคอื่นโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะหนาวจัดในช่วงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 19.4 องศาเซนเซียส

      ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มร้อนในเดือน มีนาคม ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีฝนเริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน และพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 27.5 องศาเซนเซียส

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
 2. โรงเรียนบ้านโนนแคน
 3. โรงเรียนบ้านโพนดวน
 4. โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
 5. โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
 6. โรงเรียนบ้านคำสำราญ
 7. โรงเรียนบ้านสองคอน
 8. โรงเรียนบ้านป่าตาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 11 แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดเสาเล้า
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนดวน
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยบุญมี
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแก้ง
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสำราญ
 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแสนสุข

สาธารณสุข รพ.สต. จำนวน 3 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเสาเล้า
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนแคน
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนดวน

กีฬาและนันทนาการ

 1. สวนสาธารณะ 2 แห่ง
 2. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
 3. ลานกีฬา 22 แห่ง

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ป้อมยามอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 แห่ง
 2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตำบล จำนวน 1 แห่ง
 3. ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง
 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 1 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์

 1. ผู้พิการ จำนวน 219 คน
 2. ผู้ติดโรคร้าย จำนวน 6 คน
 3. ผู้สูงอายุ จำนวน 1,238 คน

การคมนาคมขนส่ง

 1. ถนนลูกรัง 45 สาย
 2. ถนนดิน 22 สาย
 3. ถนนลาดยาง 3 สาย
 4. ถนนคอนกรีต 44 สาย

ไฟฟ้า

 1. จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 22 หมู่บ้าน
 2. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 4,562 ครัวเรือน

การประปา

 1. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง
 2. ประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน 4 แห่ง

การโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสาร

 1. โทรศัพท์บ้าน 44 เครื่อง
 2. หอกระจายข่าว 22 แห่ง
 3. ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (internet) ประจำตำบล 1 แห่ง

ไปรษณีย์

 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ

 1. ตู้ ATM ธนาคาร ธกส. 1 แห่ง
 2. โรงแรม 1 แห่ง
 3. ปั๊มน้ำมัน 20 แห่ง
 4. ร้านขายอาหาร 11 แห่ง
 5. ร้านค้า 100 แห่ง
 6. โรงสี 29 แห่ง
 7. ฟาร์มหมู 1 แห่ง
 8. ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
 9. บ้านเช่า 2 แห่ง
 10. ร้านซ่อมรถ 7 แห่ง
 11. เฟอร์นิเจอร์ 3 แห่ง
 12. ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง
 13. ร้านหล่อเสาปูน 1 แห่ง
 14. ลานมัน 5 แห่ง
 15. เสาโทรศัพท์ 3 แห่ง
 16. ร้านเสริมสวย 1 แห่ง
 17. รับซื้อยางพารา 5 แห่ง

แหล่งเพื่อการอุปโภคบริโภค

 1. ประปาหมู่บ้าน 22 แห่ง
 2. ฝาย 7 แห่ง
 3. บ่อน้ำตื้น 107 แห่ง
 4. บ่อโยก 130 แห่ง
 5. อื่นๆ (สระน้ำ) 84 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

 1. ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
 2. อปพร. 2 รุ่น 200 คน
 3. ชรบ. 1 รุ่น 110 คน
 4. ผรส. จำนวน 330 คน
 5. อสม. จำนวน 138 คน
 6. ทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย) 1 รุ่น 10 คน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ