Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปริญญา สุขรมย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายปริญญา สุขรมย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวลประภาวรรณ วรุณธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนพกร ผลขาว

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมัย งามสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระพัฒน์ ใยรัมย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ