Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระพัฒน์ ใยรัมย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

นางลำไพ ลาภบุตร

ครู คศ.1

นายสุดสาคร บุรา

ครู คศ.1

นางโสภา แสงกล้า

ครู คศ.1

นางวราภรณ์ เทพคุณ

ครู คศ.1

นางสาวสุคนธ์ กาสิทธิ์

ครู คศ.1

นางฉวี พวงกุหลาบ

ครู คศ.1

นางเกษศิรินทร์ สุโพธิ์

ครู คศ.1

นางบรรเพ็ญ นาคบุญ

ครู คศ.1

นางแรมเพ็ญ จันทะแพง

ครู คศ.1

นางอรอนงค์ ปัจศรี

ครู คศ.1

นางนงลักษ์ ถุระพิน

ครู คศ.1

นางสง่า คงหาญ

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววชิรญา ปราบชมภู

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายวิชยา ถมนาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางเลิศ พรมวิชัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายทองพูล จันทะนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรชุดา เอกทัน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุกัญญา แสงกล้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแพรวพรรณ มิตรราช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลักษณาภรณ์ วิภาคาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนฤมนต์ สายเสนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลดาวัลย์ วงเสนา

คนงานทั่วไป

นางสาวบุญยัง ดาบคำ

คนงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา ปราบชมภู

คนงานทั่วไป

นางวิชุดา เอกทัน

คนงานทั่วไป

นางกนกวรรณ สมพร

คนงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา พรมราช

คนงานทั่วไป

สิบเอกหญิงพัชรินทร์ กอคูณ

คนงานทั่วไป

นางสาวอรยา บัวผัน

คนงานทั่วไป

นางสาวรุ่งทิพย์ ใจภักดี

คนงานทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ บุญผ่อง

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ