สำนักงานปลัด

นายปริญญา สุขรมย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบุปผา นันทะบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอนุชา อัศวภูมิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายพิษณุ สาระทรัพย์

นิติกรปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ ศิลาโชติ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จ่าสิบโทคนองเดช ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายตะวัน สิงห์แก้ว

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวรัตศริน เวทนา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สิบเอกณัฐวุฒิ จันทร์สุข

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวเจิดจันทร์ เวทนา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรจนา ช่วงชัย

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ศิริยุทธ สุทธิกรณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ แพงรูป

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายอัฐพล บุญเคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาววิรัลยุพา โศกศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุศรา ทินมาตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภารัตน์ พาพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรวรรณ สระแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุภาวดี สนัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญยู้ หอมเย็น

พนักงานขับรถยนต์

นายสมาน ราชประทุม

พนักงานขับรถยนต์

นายเรียบ มิตราช

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอก พาพันธ์

พนักงานตกแต่งสวน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ