Hot News :
สำนักงานปลัด

นายปริญญา สุขรมย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบุปผา นันทะบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุภาพร โคตรวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายพิษณุ สาระทรัพย์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัตศริน เวทนา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายสุรกิตติ์ อุทังสังข์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายพิทยา ครอบแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเกียรติคุณ โสมโสภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวเจิดจันทร์ เวทนา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรจนา ช่วงชัย

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ศิริยุทธ สุทธิกรณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ แพงรูป

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายอัฐพล บุญเคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาววิรัลยุพา โศกศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุศรา ทินมาตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมาน ราชประทุม

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญยู้ หอมเย็น

พนักงานขับรถยนต์

นายเรียบ มิตราช

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอก พาพันธ์

พนักงานตกแต่งสวน

นางสาวสุภาวดี สนัย

พนักงานจ้างทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ